Logga in

Fjärrvärme del av EUs plan för tryggare energiförsörjning

EU-kommissionen har lagt fram en plan för trygg energiförsörjning, som svar på en begäran från Europeiska rådet i mars, med anledning av Ukrainakrisen. Planen som nu presenteras ska diskuteras av EU:s stats- och regeringschefer den 26-27 juni. EU-kommissionen uppmärksammar bland annat värmens betydelse för energisystemet och pekar på utbyggd fjärrvärme som en del i planen för ökad försörjningstrygghet.

Dokumentet från EU-kommissionen, ”Plan för leveranssäkerhet av energi inom EU”, innehåller framarbetade strategier för att minska Europas importberoende av energi.

Under vintrarna 2006 och 2009 fick invånarna i EUs östra och centraleuropeiska medlemsstater erfara vad det innebär att vara beroende av en enda extern energileverantör, när gasleveranserna från Ryssland ströps. Detta var ett uppvaknande för EU och vissa åtgärder har redan vidtagits för att minska beroendet och bygga upp mellanstatlig energiinfrastruktur i EU. Icke desto mindre finns det länder som är mer eller mindre totalt beroende av rysk gas och oljeimporten utgör en stor del av EU:s totala import.

Mer samarbete

EU-kommissionen har kommit fram till att nyckeln till en ökad försörjningstrygghet på energiområdet är att man upprättar en gemensam strategi med mer samarbete på regional och europeisk nivå. Idag hanteras frågan snarare av varje enskilt medlemsland.   

Den föreslagna strategin pekar ut åtgärder på kort sikt (inom de närmsta nio månaderna), på medellång sikt (ett till fem år), och på lång sikt (mer än fem år). Strategin bygger på åtta grundpelare för närmare samarbete, som ska vara till nytta för varje medlemsland, samtidigt som hänsyn tas till det enskilda landets egna val på energiområdet.

På kort sikt handlar det om omedelbara åtgärder för att EU ska klara ett eventuellt större avbrott i energileveranserna under kommande vinter.

För att minska energiberoendet på medellång sikt anser Kommissionen att en minskning av det totala energibehovet är ett av de mest effektiva sätten. För att minska energibehovet måste man se över uppvärmningen av byggnader, som ju står för över 40 procent av EU:s energikonsumtion och en tredjedel av användningen av naturgas. Medlemsländerna uppmanas därför att påskynda genomförandet av energieffektiviseringsdirektivet (EED).

Mer fjärrvärme

EU-kommissionen uppmanar också till lagstiftning och finansiering för att påskynda förbättringar och utbyggnad av fjärrvärmenät i medlemsländerna. Energiproduktionen inom EU bör också öka.

På lång sikt behövs en bättre samordning av EU-ländernas energipolitik. Här ser Kommissionen ett ökat behov av att EU talar med en röst i internationella sammanhang.

NÅGRA ENERGIFAKTA OM EU

53 % av den energi som konsumeras i EU idag är importerad.
88 % av oljan och 66 % av naturgasen importeras.

Den mest akuta tillförselfrågan är det ensidiga beroendet av en enda leverantör.
Sex medlemsländer har Ryssland som enda leverantör av gas. Tre av dessa använder naturgas till mer än en fjärdedel av sitt totala energibehov.

Energiimporten till EU är värd 1 miljard euro per dag och utgör mer än en femtedel av EU:s hela import.

Heat Roadmap Europe pekar ut vägen

I rapporten Heat Roadmap Europe har forskare från Aalborgs universitet och Högskolan i Halmstad kartlagt outnyttjade, lokala energiresurser, som skulle kunna komma till nytta genom utbyggd fjärrvärme. Exempelvis genom att använda spillvärme från industrier, från elproduktion och från avfallsförbränning, som idag kyls bort eller släpps ut till kråkorna.

Genom utbyggd fjärrvärme och fjärrkyla som använder lokala energiresurser kan EU:s mål nås snabbare och 100 miljarder euro billigare än i EU:s energy efficient scenario. Som en extra bonus får medlemsländerna en tryggare energiförsörjning och ett minskat beroende av importerade fossila bränslen.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation