Logga in

Nytt förslag om redovisning av spillvärmepotential

Energimyndigheten har presenterat ett förslag till princip för redovisning av spillvärmepotential vid projektering av nya anläggningar för fjärrvärmeproduktion. Förslaget blir en del av arbetet med att genomföra artikel 14.5 i energieffektiviseringsdirektivet. Det är också ett svar på det uppdrag Energimyndigheten fick förra sommaren, utifrån Näringsdepartementets förslag om utvecklade fjärrvärmemarknader.

Energimyndigheten föreslår att en kostnadsnyttoanalys av att använda spillvärme måste göras innan en ny anläggning för fjärrvärmeproduktion ska byggas eller en befintlig anläggning ska genomgå en omfattande uppgradering. Förslaget gäller anläggningar med mer än 20 MW tillförd effekt. Även när ett nytt fjärrvärmenät planeras ska en redovisning ska göras. Energimyndigheten föreslår att bestämmelserna om kostnadsnyttoanalyser införs i en ny separat lag med tillhörande förordning och myndighetsföreskrifter. 

Energimyndigheten tycker att det ska finnas tröskelvärden som avgör om potentialen för spillvärme ska bedömas. De anger att spillvärmen ska ligga högst 20 km från en tekniskt lämplig anslutningspunkt i fjärrvärmenätet, om fjärrvärmeföretagets årliga fjärrvärmeproduktion är mindre än 200 GWh. Är årsproduktionen högre föreslås en avståndsgräns på 40 km. Spillvärmen ska dessutom motsvara minst 20 procent av den planerade anläggningens årliga värmeproduktion eller minst 50 GWh/år.

Kostnadsnyttoanalysen ska godkännas av en tillsynsmyndighet. Godkännandet och en sammanfattning av analysen, ska sedan finnas med i handlingarna när företaget ifråga ansöker om miljötillstånd.

Energimyndighetens rapport är ett underlag för Näringsdepartementets planerade promemoria med förslag till lagstiftning för att genomföra energieffektiviseringsdirektivet i Sverige. Den är planerad att skickas ut på remiss i april. Därefter planerar regeringen för att lämna en proposition till riksdagen kring årsskiftet. Enligt energieffektiviseringsdirektivet ska nationell lagstiftning för att genomföra direktivet träda ikraft senast i juni 2014.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation