Logga in

Miljövärdering av fjärrvärme

Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige har lyckats sänka sina koldioxidutsläpp. Minskningen beror på att det används allt mer förnybara bränslen och att energin används på ett mer effektivt sätt. Många fjärrvärmeföretag har också gått över till att producera el och värme samtidigt i så kallad kraftvärme. Och på många håll i landet återvinner vi spillvärme från industri och avfallsförbränning.

Här redovisas de miljövärden som fjärrvärmen hade under förra året. Här beskrivs också hur fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion i varje lokalt fjärrvärmenät.

Miljövärdena  underlättar för kunder, media och andra som är intresserade av fjärrvärmens miljöpåverkan. Beräkningarna görs med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och företrädare för fjärrvärmekunderna. Många fjärrvärmebolag gör dessutom egna miljöredovisningar som kan vara mer detaljerade.

Vad ingår i miljövärdet?

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv
 – hur effektivt energin används
– hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
– hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät. 
Det finns också andra faktorer som kan påverkar miljön, till exempel partiklar och försurning. De ingår inte i den här redovisningen.

Miljövärdena är faktiska vad gäller fossila bränslen men beräknas med hjälp av schabloner för klimatpåverkan och resurseffektivitet. Därför kan det variera hur effektiv ett visst bränsle är och vilken klimatpåverkan det har. Det kan till exempel bero på hur bränslet har producerats, hur långt det har transporterats, vilken förbränningsteknik som har använts och vilken fuktighet bränslet har haft.

Det som redovisas är miljövärdet för residualen det vill säga det som har producerats i ett fjärrvärmenät men med korrigering för om något har sålts som produkt- eller ursprungsspecifikt. Det innebär att om några kunder har köpt  ursprungs- eller produktspecifik fjärrvärme, till exempel enbart producerad med biobränslen, så påverkar det miljövärdena för resten av kunderna. 

Varje företag vet bäst

Varje energiföretag har mer kunskap och kan också ta hänsyn till fler och andra parametrar på ett sätt som den branschgemensamma redovisningen inte har möjlighet att göra. Här har fokus varit att använda en enhetlig metod och att vara öppna och transparenta.  

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation