Logga in

Fjärrvärmen i framtiden

Fjärrvärmen har en viktig roll i den fortsatta omställningen av energisystemet – nationellt och internationellt. Spillenergi från industrier, avfallsförbränning, mer förnybara bränslen och kraftvärme ger resultat redan i dag. Runt hörnet väntar nya hållbara tillämpningar där bland annat energi från tillverkning av biodrivmedel tas tillvara i fjärrvärmenäten. Och i framtidens bostäder kan fjärrvärmedrivna tvätt- och diskmaskiner bli allt vanligare.

Fjärrvärmen är redan ett bra miljöval, men det pågår en ständig utveckling. Fjärrvärme och fjärrkyla är klassisk teknik som kan kombineras med nytänkande. Mer förnybar kraftvärme är ett viktigt steg på vägen mot ett hållbart energisystem. Fjärrvärmen är också ett centralt inslag i arbetet för hållbara städer.

I spåren av klimatets förändring finns anledning att tro att efterfrågan på fjärrkyla kommer att öka, medan efterfrågan på värme minskar. Även effektivare energianvändning minskar värmebehovet. Men kraven på effektiva energilösningar består, framtiden rymmer både utbyggda fjärrvärmenät, nya bränslen, nya användningsområden och nya lösningar som kombinerar el, drivmedel och värme/kyla.

Hur ser framtiden ut?

Befintliga fjärrvärmenät kan förtätas och byggas ut, fjärrvärme kan etableras på fler mindre orter och bli ett alternativ för nya segment inom tillverkningsindustrin. Fjärrvärmen kan också växa genom satsningar på att binda samman flera tätorter i större regionala nät.

Spillvärmen från Sveriges industrier kan utnyttjas ännu bättre. ”Ny” spillvärme, som överskottsenergi från framställning av biodrivmedel i så kallade bioenergikombinat kan komma till nytta i fjärrvärmenäten. Potentialen för utbyggd kraftvärme väntar på att tas till vara, överskottsenergin kan användas för både värme och kyla.

Både kostnadseffektivt och energieffektivt

Flexibilitet och systemtänkande öppnar möjligheter för användning av en rad olika energiresurser. Det kan handla om allt från hushållsavfall till udda bränslen som slakteriavfall och stallgödsel. Fjärrvärme är ett kostnadseffektivt sätt att distribuera även t ex solvärme och äkta geotermisk energi (för direkt användning utan värmepumpar). Kombinationseffekter eftersträvas – förgasning av biobränslen och avfall kan ytterligare öka andelen el ur bränslet.

Energieffektiva passivhus, energianvändning inom industrin, växthusodling – fjärrvärmen kan vinna terräng inom en rad områden. I framtidens bostäder kan fjärrvärmedrivna tvätt- och diskmaskiner bli allt vanligare. Badtunnan och växthuset kan värmas med fjärrvärme, kanske är också komfortkylan fjärrvärmedriven? För att inte tala om alla torkskåp på skolor och dagis.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation