Logga in

Energieffektivisering i bostäder

Sverige har ambitiösa mål vad gäller energieffektivisering. Enligt Riksdagens beslut ska den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minska med 20 procent till år 2020 i förhållande till användningen år 1995. Uppföljningar som Energimyndigheten har gjort visar att arbetet behöver intensifieras för att vi ska nå målet. Samtidigt måste hänsyn tas till inomhusmiljön för att inte ge negativa konsekvenser på hälsan. Det är därför viktigt att undersöka i vilken mån energieffektiviseringsåtgärder som är positiva för inomhusmiljön också ger positiva effekter på energi- och fjärrvärmeproduktion.

Detta Fjärrsynsprojekt fokuserar på samband, både positiva och negativa, i kedjan innemiljö-energieffektiviseringsåtgärder-energiproduktion samt på framgångsfaktorer och drivkrafter för energieffektivisering i bostadshus. Sambandsanalysen baseras på innemiljöfaktorer som ingår i miljöcertifieringssystem. Underlag om hur olika åtgärder för energieffektivisering påverkar inomhusmiljö respektive effektbehov kommer att samlas in i fallstudier. Framåtblickande analyser kommer att göras av hur olika kombinationer av åtgärder bidrar till att nå satta mål för energieffektivisering.

Resultaten ska kunna ge vägledning till energibolag om vilka åtgärder för energieffektivisering som har potential att främja såväl fjärrvärme som inomhusmiljö. Målet är resultaten också ska kunna vara till användning som underlag för nationella styrmedel, dialoger med byggherrar och fastighetsägare och rådgivning om effektiviseringsåtgärder. Baserat på tre typer olika av fjärrvärmenät kommer förslag till rekommendationer att utformas.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation

Utförare:
Sirje Pädam, WSP Sverige AB

Beviljade medel:
765 000 kronor

Beräknad projekttid:
Februari 2015 - augusti 2016