Logga in

Om Fjärrsyn

Forskning som stärker fjärrvärme och fjärrkyla, uppmuntrar konkurrenskraftig affärs- och teknikutveckling och skapar resurseffektiva lösningar för framtidens hållbara energisystem till nytta för fjärrvärmebranschen, kunderna, miljön och samhället i stort.

Fjärrsyn finansieras av Energimyndigheten tillsammans med fjärrvärmebranschen genom Svensk Fjärrvärme. Forskningsprogrammet omsätter cirka 19 miljoner kronor om året. Mer om finansiärerna:
Länk till  Energimyndigheten
Länk till Svensk Fjärrvärme AB

Hallå där!

Mei Gong

Mei Gong, en av Fjärrsyns forskare på DHC14. Du redovisade ditt och Sven Werners projekt om kinesisk fjärrvärme, hade du roligt?
Ja, det är kul att vara här och få umgås med intressanta forskare. Här finns många från Kina, men även kinesiska forskare som arbetar i Europa, inte minst i Danmark.

Du har kartlagt Kinas fjärrvärme och kinesisk fjärrvärmeforskning. Vad har du nu hittat?
Jag har genomfört en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar om fjärrvärme i Kina, och jämfört dem med svenska artiklar. Syftet är att kunna dra slutsatser runt kinesisk kompetens och teknik när det gäller fjärrvärme.

Vad kom du fram till?
Det kinesiska och det svenska fjärrvärmesystemet har mycket gemensamt och är ungefär lika gamla, men teknologin skiljer en del. Tekniken är dessutom olika inom Kina.

Du är uppväxt i Kina men har bott i Sverige sedan 1994 och arbetar nu på Högskolan i Halmstad. Varför behöver vi i Sverige kunskap om kinesisk fjärrvärme?
Tanken med projektet är framförallt att bedöma möjligheterna för ett framtida forskningssamarbete kring fjärrvärme mellan Sverige och Kina. Det i sin tur kan starta ett teknik- eller kunskapsutbyte, som kan innebära fler affärer för svenska fjärrvärmeföretag.

 • Att förstå sin affär är branschens viktigaste fråga. Och att tänka i affärsmodeller är ett bra sätt att arbeta strukturerat med sin affär i flera dimensioner. Kundvärden, infrastruktur, prismodeller och kompetens är frågor som behöver hanteras, helst ur ett helhetsperspektiv för att vinna synergier.

  Anders Sandoff lektor, Handelshögskolan Göteborgs Universitet

 • Att fjärrvärmebranschen kan presentera en gemensam ursprungsmärkning är viktigt! Många av våra kunder har idag önskemål, förväntningar och krav på att visa att de arbetar med de här frågorna. Ett gemensamt system ger tydlighet och gör det enklare att jämföra med miljöpåverkan från andra energislag

  Cecilia Nordin, marknadschef Södertörns fjärrvärme

 • Fjärrvärme passar perfekt i det europeiska energisystemet. Att överge fossil energi är avgörande för att vi ska nå EU:s klimatmål samtidigt som utfasningen är ett sätt att räta upp handelsobalansen.

  Sven Werner professor, Högskolan i Halmstad

 • Det som leder till spillvärmesamarbeten är i de flesta fall att det är ekonomiskt fördelaktigt för alla inblandade. Själva diskussionen kring samarbetet är det viktiga, och ofta ligger det på ett personligt plan att de som förhandlar verkligen vill se att projektet förverkligas.

  Jenny Arnell projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Det finns möjlighet att utöka leveranserna av fjärrvärme till industrier. Det finns stora volymer som är värda att undersöka och ta tillvara. I Sverige är leveranserna till industrier relativt sett lägre än i övriga Europa, vilket gör att de borde kunna ökas.

  Patrik Holmström, ansvarig för affärsutveckling på Svensk Fjärrvärme

 • Fjärrvärme bidrar till att hålla nere energianvändningen i energisystemet. Utan fjärrvärme ökar den årliga elanvändningen ökat med ungefär 5 TWh.

  Sirje Pädam projektledare på WSP

De nyaste forskningsresultaten

Joint Cost Allocation

Conny Overland, Handelshögskolan Göteborgs universitet - Rapport: 2014:1

Conversion of industrial processes to district heating

Louise Trygg, Danica Djurić Ilić , Linköpings universitet - Rapport: 2014:2

Fjärrvärmens affärsmodeller

Bo Rydén, Profu AB och Anders Sandoff, Handelshögskolan, Göteborgs universitet - Rapport: 2013:7

Nära nollenergihus och fjärrvärme

Anders Göransson, Profu - Rapport: 2013:18

Ta förtroende på allvar

Bo Rydén - Rapport: 2013:32

Våra synteser ger svar

Bo Rydén, Åsa Wahlström och Ragnar Hörndahl

Nu är de tre Fjärrsynssynteserna klara att laddas ner! Under våren och sommaren 2013 har forskarna ovan och några ytterligare personer analyserat och dragit slutsatser av Fjärrsyns alla forskningsresultat. 

Nu finns all kunskap samlad från Fjärrsyns stora, tvärvetenskapliga forskningsprojekt om fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller. Projektets syfte har varit att öka kunskapen och att få användbara verktyg för att utveckla nya affärsmodeller för fjärrvärme och fjärrkyla. Projektet har letts av forskare på Profu och Handelshögskolan i Göteborg.

Många fjärrvärmeföretag har samma energiavgift hela året, trots att marginalkostnaden för produktionen är högre på vintern än på sommaren. Bo Rydén och Anders Sandoff

 Mer om resultaten från projektet här!

Halvårsinformation

Det är perfekt att kunna spara energi genom att sänka temperaturen med mobilen och inte behöva be grannarna om hjälp, säger fjärrvärmekunden Pernilla Niemi. 

Läs mer om spännande resultat och nya forskningsrön i Fjärrsyns senaste halvårsberättelse som finns här

Ett ovanligt vanligt hus

Se filmen om fjärrvärmehuset i Göteborg och hur fjärrvärme kan användas till mer än uppvärmning och varmvatten. Fyra minuter film visar resultat av tidigare fjärrvärmeforskning.

Export av kunskap

Forskning visar att svenska energibolag har en unik möjlighet att bidra till klimatförbättringar internationellt samtidigt som man utvecklar sitt eget företag.

Läs mer här!