Logga in

Om Fjärrsyn

Forskning som stärker fjärrvärme och fjärrkyla, uppmuntrar konkurrenskraftig affärs- och teknikutveckling och skapar resurseffektiva lösningar för framtidens hållbara energisystem till nytta för fjärrvärmebranschen, kunderna, miljön och samhället i stort.

Fjärrsyn finansieras av Energimyndigheten tillsammans med fjärrvärmebranschen genom Svensk Fjärrvärme. Forskningsprogrammet omsätter cirka 19 miljoner kronor om året och drivs sedan januari 2015 av Energiforsk AB. Mer om finansiärerna:
Länk till  Energimyndigheten
Länk till Svensk Fjärrvärme AB

Fjärrsyn ingår sedan den 1 januari 2015
i forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk AB tillsammans med verksamheten i det som tidigare var Elforsk, Värmeforsk och Svenskt Gastekniskt Center, SGC.

Lycka till Anna!

Anna Land

Anna Land, du var tidigare forskningsansvarig på Svensk Fjärrvärme och har flera år arbetat med Fjärrsyn. Sedan oktober är du ansvarig för forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 på IQ Samhällsbyggnad. Vad uppskattade du mest med Fjärrsyn?
Det är framförallt tre saker:
• Den nära interaktionen i programmet mellan branschen och forskarna.
• Det strategiska och operativa arbetet med kommunikation och resultatspridning via Fjärrvärmetidningen, temadagar och konferenser samt rapporter och webb som fungerar mycket bra.
• Långsiktigheten som branschen har, som gör att programmet kan bidra till branschens utveckling.

Vilka erfarenheter från Fjärrsyn tar du med dig till E2B2, som handlar om energieffektivt byggande och boende?
I E2B2 är målgrupperna många fler och bredare så jag kommer ha stor nytta av erfarenhet av komplex administration, struktur och kommunikation. Jag är dessutom van att hantera människor, abstrakta texter och idéer samt ekonomiska planer och redovisningar.

Att kunna tratta ned breda och komplexa systemperspektiv till konkreta forskningsprojekt i linje med mål och programbeskrivning är utmanande. Samtidigt ska också de enskilda projekten och forskarna bidra till den övergripande utvecklingen, åt andra hållet liksom... Och i allt detta framstår ju ett strategiskt tänk kring kommunikation i kombination med ett mycket konkret och operativt tänk som fundamentalt.

 • Att förstå sin affär är branschens viktigaste fråga. Och att tänka i affärsmodeller är ett bra sätt att arbeta strukturerat med sin affär i flera dimensioner. Kundvärden, infrastruktur, prismodeller och kompetens är frågor som behöver hanteras, helst ur ett helhetsperspektiv för att vinna synergier.

  Anders Sandoff lektor, Handelshögskolan Göteborgs Universitet

 • Att fjärrvärmebranschen kan presentera en gemensam ursprungsmärkning är viktigt! Många av våra kunder har idag önskemål, förväntningar och krav på att visa att de arbetar med de här frågorna. Ett gemensamt system ger tydlighet och gör det enklare att jämföra med miljöpåverkan från andra energislag

  Cecilia Nordin, marknadschef Södertörns fjärrvärme

 • Fjärrvärme passar perfekt i det europeiska energisystemet. Att överge fossil energi är avgörande för att vi ska nå EU:s klimatmål samtidigt som utfasningen är ett sätt att räta upp handelsobalansen.

  Sven Werner professor, Högskolan i Halmstad

 • Det som leder till spillvärmesamarbeten är i de flesta fall att det är ekonomiskt fördelaktigt för alla inblandade. Själva diskussionen kring samarbetet är det viktiga, och ofta ligger det på ett personligt plan att de som förhandlar verkligen vill se att projektet förverkligas.

  Jenny Arnell projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Det finns möjlighet att utöka leveranserna av fjärrvärme till industrier. Det finns stora volymer som är värda att undersöka och ta tillvara. I Sverige är leveranserna till industrier relativt sett lägre än i övriga Europa, vilket gör att de borde kunna ökas.

  Patrik Holmström, ansvarig för affärsutveckling på Svensk Fjärrvärme

 • Fjärrvärme bidrar till att hålla nere energianvändningen i energisystemet. Utan fjärrvärme ökar den årliga elanvändningen ökat med ungefär 5 TWh.

  Sirje Pädam projektledare på WSP

De nyaste forskningsresultaten

Joint Cost Allocation

Conny Overland, Handelshögskolan Göteborgs universitet - Rapport: 2014:1

Conversion of industrial processes to district heating

Louise Trygg, Danica Djurić Ilić , Linköpings universitet - Rapport: 2014:2

Fjärrvärmens affärsmodeller

Bo Rydén, Profu AB och Anders Sandoff, Handelshögskolan, Göteborgs universitet - Rapport: 2013:7

Nära nollenergihus och fjärrvärme

Anders Göransson, Profu - Rapport: 2013:18

Ta förtroende på allvar

Bo Rydén - Rapport: 2013:32

Våra synteser ger svar

Bo Rydén, Åsa Wahlström och Ragnar Hörndahl

Nu är de tre Fjärrsynssynteserna klara att laddas ner! Under våren och sommaren 2013 har forskarna ovan och några ytterligare personer analyserat och dragit slutsatser av Fjärrsyns alla forskningsresultat. 

Nu finns all kunskap samlad från Fjärrsyns stora, tvärvetenskapliga forskningsprojekt om fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller. Projektets syfte har varit att öka kunskapen och att få användbara verktyg för att utveckla nya affärsmodeller för fjärrvärme och fjärrkyla. Projektet har letts av forskare på Profu och Handelshögskolan i Göteborg.

Många fjärrvärmeföretag har samma energiavgift hela året, trots att marginalkostnaden för produktionen är högre på vintern än på sommaren. Bo Rydén och Anders Sandoff

 Mer om resultaten från projektet här!

Halvårsinformation

Det är perfekt att kunna spara energi genom att sänka temperaturen med mobilen och inte behöva be grannarna om hjälp, säger fjärrvärmekunden Pernilla Niemi. 

Läs mer om spännande resultat och nya forskningsrön i Fjärrsyns senaste halvårsberättelse som finns här

Ett ovanligt vanligt hus

Se filmen om fjärrvärmehuset i Göteborg och hur fjärrvärme kan användas till mer än uppvärmning och varmvatten. Fyra minuter film visar resultat av tidigare fjärrvärmeforskning.

Export av kunskap

Forskning visar att svenska energibolag har en unik möjlighet att bidra till klimatförbättringar internationellt samtidigt som man utvecklar sitt eget företag.

Läs mer här!