Logga in

Om Fjärrsyn

Forskning som stärker fjärrvärme och fjärrkyla, uppmuntrar konkurrenskraftig affärs- och teknikutveckling och skapar resurseffektiva lösningar för framtidens hållbara energisystem till nytta för fjärrvärmebranschen, kunderna, miljön och samhället i stort.

Fjärrsyn finansieras av Energimyndigheten tillsammans med fjärrvärmebranschen genom Svensk Fjärrvärme. Forskningsprogrammet omsätter cirka 19 miljoner kronor om året och drivs sedan januari 2015 av Energiforsk AB. Mer om finansiärerna:
Länk till  Energimyndigheten
Länk till Svensk Fjärrvärme AB

Fjärrsyn ingår sedan den 1 januari 2015
i forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk AB tillsammans med verksamheten i det som tidigare var Elforsk, Värmeforsk och Svenskt Gastekniskt Center, SGC.

Hallå där!

Åse Myringer


Åse Myringer, områdesansvarig för fjärrvärme, fjärrkyla och energianvändning på Energiforsk.

Vad innebär ditt jobb i praktiken?
Jag är ansvarig för forskningen inom Fjärrsyn, men jag kommer också att jobba för att hitta synergier och möjligheter att samarbete med Energiforsk övriga forskningsområden.

Du började jobba på Energiforsk den 12 januari. Vad står överst på din prioriteringslista?
Jag håller på att sätta mig in i Fjärrsyn och de projekt som pågår. Jag färdigställer kontrakt till de nya projekt som blivit beviljade finansiering. Fjärrsyn har varit duktig på tvåvägskommunikation, vilket tilltalar mig och jag vill gärna träffa medlemsföretag och diskutera deras behov av forskning och hur de använder de resultat som kommer fram.

Du kommer närmast från Vattenfall Research & Development. Berätta mer om din bakgrund.
Jag är utbildad ingenjör i kemiteknik vid KTH. Jag har jobbat 12 år på Vattenfall med forskningsfrågor som bland annat forskningsingenjör, enhetschef och portföljchef.

 • Att förstå sin affär är branschens viktigaste fråga. Och att tänka i affärsmodeller är ett bra sätt att arbeta strukturerat med sin affär i flera dimensioner. Kundvärden, infrastruktur, prismodeller och kompetens är frågor som behöver hanteras, helst ur ett helhetsperspektiv för att vinna synergier.

  Anders Sandoff lektor, Handelshögskolan Göteborgs Universitet

 • Att fjärrvärmebranschen kan presentera en gemensam ursprungsmärkning är viktigt! Många av våra kunder har idag önskemål, förväntningar och krav på att visa att de arbetar med de här frågorna. Ett gemensamt system ger tydlighet och gör det enklare att jämföra med miljöpåverkan från andra energislag

  Cecilia Nordin, marknadschef Södertörns fjärrvärme

 • Fjärrvärme passar perfekt i det europeiska energisystemet. Att överge fossil energi är avgörande för att vi ska nå EU:s klimatmål samtidigt som utfasningen är ett sätt att räta upp handelsobalansen.

  Sven Werner professor, Högskolan i Halmstad

 • Det som leder till spillvärmesamarbeten är i de flesta fall att det är ekonomiskt fördelaktigt för alla inblandade. Själva diskussionen kring samarbetet är det viktiga, och ofta ligger det på ett personligt plan att de som förhandlar verkligen vill se att projektet förverkligas.

  Jenny Arnell projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Det finns möjlighet att utöka leveranserna av fjärrvärme till industrier. Det finns stora volymer som är värda att undersöka och ta tillvara. I Sverige är leveranserna till industrier relativt sett lägre än i övriga Europa, vilket gör att de borde kunna ökas.

  Patrik Holmström, ansvarig för affärsutveckling på Svensk Fjärrvärme

 • Fjärrvärme bidrar till att hålla nere energianvändningen i energisystemet. Utan fjärrvärme ökar den årliga elanvändningen ökat med ungefär 5 TWh.

  Sirje Pädam projektledare på WSP

De nyaste forskningsresultaten

Framtida värmebehov, etapp två

Henrik Gadd, Högskolan i Halmstad - Rapport: 2015:107

Regionala fjärvärmesamarbeten

Ingrid Nohlgren, WSP Sverige - Rapport: 2015:102

District heating in China

Mei Gong och Sven Werner, Högskolan i Halmstad - Rapport: 2014:3

Conversion of industrial processes to district heating

Louise Trygg, Danica Djurić Ilić , Linköpings universitet - Rapport: 2014:2

Våra synteser ger svar

Bo Rydén, Åsa Wahlström och Ragnar Hörndahl

Här finns tre syntesrapporter från tidigare Fjärrsynsforskning att ladda ner. Forskarna Bo Rydén, Åsa Wahlström och Ragnar Hörndahl har tillsammans med några ytterligare personer analyserat och dragit slutsatser av Fjärrsyns alla forskningsresultat fram till 2013.

Nu finns all kunskap samlad från Fjärrsyns stora, tvärvetenskapliga forskningsprojekt om fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller. Projektets syfte har varit att öka kunskapen och att få användbara verktyg för att utveckla nya affärsmodeller för fjärrvärme och fjärrkyla. Projektet har letts av forskare på Profu och Handelshögskolan i Göteborg.

Många fjärrvärmeföretag har samma energiavgift hela året, trots att marginalkostnaden för produktionen är högre på vintern än på sommaren. Bo Rydén och Anders Sandoff

 Mer om resultaten från projektet här!

Halvårsinformation

Halvårsberättelse vår 2015

- Det handlar inte om att rationalisera bort någon utan om att arbeta smartare med de resurser som redan finns. Det säger Kristina Lygnerud strateg och affärsutvecklare på Borås Energi och Mijö om effektiviseringsarbetet inom affärsområdet hushåll.

Läs mer om spännande resultat och nya forskningsrön i Fjärrsyns senaste halvårsberättelse som finns här

Ett ovanligt vanligt hus

Se filmen om fjärrvärmehuset i Göteborg och hur fjärrvärme kan användas till mer än uppvärmning och varmvatten. Fyra minuter film visar resultat av tidigare fjärrvärmeforskning.

Export av kunskap

Forskning visar att svenska energibolag har en unik möjlighet att bidra till klimatförbättringar internationellt samtidigt som man utvecklar sitt eget företag.

Läs mer här!